Ако ви предстои сделка за недвижим имот, със сигурност ще ви се наложи да се снабдите с данъчна оценка на имота. Много е важно предварително да се запознаете с целия процес, през който ще трябва да минете. Добре е да се информирате за това какви документи ще ви се наложи да си осигурите. Често набавянето им е свързано със стрес и губене на ценно време във въпроси и обяснения. Затова сега ще ви информираме за един от най-важните моменти при уреждането на имотни сделки.

Документът, който задължително трябва да имате за изповядване и вписване на всяка една сделка, е Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния прецесуален кодекс.

Подаване на “Искане за издаване на данъчна оценка” може да бъде направено от:

 • собственикът на недвижимия имот – извършва се проверка в информационната система дали лицето има подадена декларация;
 • лице, упълномощено да представлява собственика с нотариално заверено пълномощно;
 • наследник на починало лице, което е било собственик на имота;
 • лице, което е заветник на имота – представя се удостоверение от нотариус, за да се види, че същото е заветник по смисъла на закона.
 • законен представител на данъчно задължено лице;
 • лице, което има качеството на преобретател на държавен или общински имот;
 • всяко трето заинтересовано лице, при наличието на предпоставките по чл.186 от ГПК, чл.133 от НПК и чл.42 от АПК.

Удостоверението за данъчна оценка е необходимо за определяне на дължимия данък върху наследства, данъка при придобиване на имот и за определяне на различни държавни и нотариални такси.

Необходимите документи са:

 • Копие от документ за самоличност;
 • Искане (по образец) за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на имот;
 • Копие на документ за собственост;
 • Копие от нотариално заверено пълномощно;
 • Удостоверение за наследници;
 • В определени случаи – Декларация по чл.14 от ЗМДТ и др. специфични документи.

Задължително носете и оригиналите на тези документи (само за справка).

Служител от администрацията ще ви предостави формуляр по образец, който да попълните на място. Има възможност да извършите това предварително и да си спестите време като потърсите тази бланка в интернет, разпечатате си я и я занесете попълнена.

Но тъй като знаем, че времето е ценно, имайте предвид, че данъчна оценка може да получите и чрез електронно подаване на искането.

Удостоверението за данъчна оценка на имота се издава от съответната данъчна служба към общината по местонахождение на имота. Цените на данъчната оценка зависят от срока, за който желаете да получите документа. За Столична община например, сроковете са за 5 дни – 17лв, за 3 – 25.50лв, а експресната за ден е 34лв.

Имате въпроси?

Homdy е винаги насреща! Свържете се с нас за въпроси относно продажба, наем или управление на имот.

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти

Homdy ви съветва да се запознаете и със следните особености на процедурата:

Имотът трябва да е регистриран на името на последния собственик. Ако това не е така, се подава декларация по чл.14 от ЗМДТ /Закона за местните данъци и такси/. Бланката е дълга няколко страници и може предварително да се попълни.

Ако данъчните задължения са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението за данъчна оценка, то е валидно до края на текущата година, независимо от датата на издаването му.

Когато се прехвърля правото на собственост върху недвижим имот, е необходимо собственикът на имота да декларира, че няма непогасени задължения за данъци и такси по имота. Ако има такива, то сделката може да се осъществи само след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен те да бъдат погасени от сумата по сделката и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. Нотариусът няма да изповяда сделката с данъчна оценка, в която фигурират задължения.

В данъчната оценка трябва да фигурират имената на всички собственици. Има случаи, при които в нотариалния акт е записано името само на единия съпруг, а имотът е и на двамата съпрузи, тъй като той е придобит по време на брака. Ако липсва името на някой собственик, се подава нова декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Не трябва да има разлика в адреса на имота, записан в нотариалния акт и този в данъчната оценка на имота. Ако все пак има такава, от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси.

Това е най-важното, което ви е необходимо да знаете, за да си осигурите безпроблемно нужната ви данъчна оценка за имот.

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти