Когато ви предстои продажба на имот, добре е предварително да сте запознати с документите, които се изискват при изповядването на сделката. Необходимо е и да се въоръжите с търпение, защото снабдяването с тях не е увлекателно занимание. Обикалянето по институции, реденето на опашки, съобразяването със срокове и други подробности могат да добавят още малко стрес в ежедневието ви. Затова пък, доверявайки се на професионалистите по продажби на Homdy, вие ще получите пълна подкрепа и ще ви спестим много голяма част от това!

Пълният списък документи за продажбата на имот се определя за всяка конкретна сделка. В зависимост от вида на имота за продажба – апартамент, земеделска земя и др., наличието на ипотека върху този недвижим имот и отчитайки още много фактори, предложеният по-долу списък може да се разшири и промени.

А сега за вас сме събрали основния пакет документи, които ще са ви необходими при продажбата на недвижим имот.

1. Документ за собственост – нужен е да се представи последният актуален документ за собственост върху недвижимия имот. Това може да бъде:

  • Нотариален акт, който е вписан в Агенцията по вписванията – за покупко-продажба; замяна; дарение, придобиване и др.;
  • Договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти или по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти, както и др. закони;
  • Крепостен акт;
  • Констативен нотариален акт /съставен по документи/;
  • Постановление за възлагане от частен съдебен изпълнител на недвижим имот, придобит на публична продан;
  • Съдебно решение, когато предварителен договор се обявява за окончателен.

2. Удостоверение за данъчна оценка на имота    издава се от съответната данъчна служба към общината по местонахождение на имота. Вашият брокер ще асистира с намирането на представител, който да направи данъчната оценка на имота.

В оценката са вписани всички съсобственици на имота и те трябва да са платили дължимия данък и такса смет за имота, който ще се продава.

Удостоверенията, които са издадени до 30 юни за съответната година, са валидни до тази дата, а за тези, издадени след 30.06 – до края на текущата година. Ако задълженията са платени за цялата година, то удостоверението е валидно до края на годината, независимо от датата на издаване. Лесно може да се провери до кога и кога е платен данъкът на съответния имот от неговия собственик, така че това няма да представлява никакво затруднение. Данъчната оценка от своя страна излиза в рамките на няколко дни до седмица.

3. Актуална скица на недвижимия имот в оригинал – когато продавате земя, парцел, идеални части от тях или цяла сграда. Издава се от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Ако за района, в който се намира недвижимия имот няма одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, скицата се издава от общината по съответното местонахождение на имота.

4. Кадастрална схема на имота – издава се също от АГКК, когато се прехвърля право на собственост върху самостоятелен обект в сграда. Издава се поотделно за всеки самостоятелен обект – апартамент, гараж, етаж и др.

5. Удостоверение за тежести върху имота – издава се от Агенцията по вписванията. Носете всички документи за собственост до настоящия момент, а ако имотът е наследствен и удостоверение за наследници.

6. Удостоверение за семейно положение на продавача /продавачите/ – издава се от служба ЕСГРАОН на общината по местоживеене. От него трябва да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота.

7. Удостоверение за сключен граждански брак – ако продавачът е семеен.

8. Удостоверение за избран режим на имуществени отношения – издава се от Агенция по вписванията, Брачен регистър. Необходимо е, за да се провери дали имотът е съпружеска имуществена собственост, ако продавачите са го придобили по време на брака.

Имате въпроси?

Homdy е винаги насреща! Свържете се с нас за въпроси относно продажба, наем или управление на имот.

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти

9. Декларация по смисъла на чл.26 от Семейния кодекс – ако някой от продавачите е придобил имота, докато е бил несемеен, а в последствие е сключил граждански брак, съпругът който не е собственик трябва да се яви пред нотариус и да подпише декларация, че е съгласен другият съпруг да продаде своя личен имот.

10. Декларация за отказ от право на ползване – декларацията се подписва при нотариус. Необходима е, ако за имота има вписано вещно право на ползване. Тогава ползвателят трябва да се откаже от учреденото му вещно право с тази декларация. Ако ползвателят е починал, това се удостоверява с извлечение от акта.

11. Съдебно решение за развод – в случай, че продавачът е разведен.

12. Протокол за делба – ако е имало делба на имота. Изисква се съответен документ /съдебно решение или договор/, вписан в Агенцията по вписванията.

13. Удостоверение за наследници – когато имотът е получен по наследство. В този случай се изискват и акт за смърт на наследодателя, завещание.

14. Документ за самоличност – лична карта.

15. Нотариално заверено пълномощно – ако продавачът не може лично да присъства на сделката, той може да упълномощи друго лице.

16. Документи от строителя – ако се продава имот в новопостроена сграда – разрешение за строеж; архитектурен план; Акт 16 и др.

17. Други документи според спецификата на случая и на имота като те ще бъдат уточнени в процеса от вашия брокер.

Осигурете си всички необходими документи достатъчно рано, за да си спестите напрежението, което би възникнало, ако действате в последния момент. Имайте предвид различните срокове, в които институциите издават документите, както и срока на валидност, защото това може също да се окаже препятствие.

Доверете се на Homdy за пълно изясняване на детайлите и снабдяването с всеки документ по възможно най-лесен начин. Нашите консултанти ще се погрижат този иначе досаден процес да премине възможно най-бързо и лесно за вас.

Услуги
Контакти
Услуги
Контакти